Možnosti vzdelávania

Viac o vzdelávaní

Projekt pozostáva z viacerých aktivít. Vzdelávacie aktivity sú realizované v spolupráci so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a partnermi, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti – nemocnicami v Košiciach, Poprade a Žiline.

Vzdelávať sa ako sestra a pôrodná asistentka môžete v dvoch formách – prezenčnou formou, ktorú v prípade partnerstva s Komorou zabezpečuje Váš zamestnávateľ alebo formou dištančnou (elearning a online prednášky tzv. webináre).

Elearning

Každý zo štyroch kurzov má svoju e-learningovú formu, ktorú nájdete na e-learningovom portáli prevádzkovanom Komorou (http://www.e-medius.sk). Po naštudovaní učebných textov a pripojenej literatúry môžete absolvovať test akreditovaný Komorou sestier a pôrodných asistentiek. V prípade úspešného riešenia testu získate kredity pridelené Komorou v súlade s vyhláškou Ministerstva zdravotníctva č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.

Ak sa Vám náhodou test nevydarí podľa predstáv, môžete si ho zopakovať v inej verzii na rovnakú tému.

Webináre

Viaceré špecifiká prezenčného vzdelávania sa nedajú nahradiť e-learningom, preto máte v rámci projektu od mája 2014 možnosť „zažiť“ tzv. webinár, teda online prenos témy samotného kurzu zo sídla Komory pre medicínske právo. Každá zo štyroch prednášok na štyri témy bude zaznamenaná, upravená a ako taká bude tvoriť doplnkový študijný materiál prístupný na elearningovom portáli.

Prezenčné kurzy

Prezenčné vzdelávanie umožňuje intenzívnu interakciu účastníkov vzdelávania s lektormi a rieši konkrétnejšie otázky. Tie je následne možné otvoriť v bezprostrednej interakcii sestier a lektorov. Prezenčná forma kurzu trvá 120 minút až 150 minút. Každý kurz je lektorovaný 2 lektormi v kombinácii právnik – psychológ, právnik – bioetik alebo psychológ – bioetik podľa zadania a potrieb konkrétnej témy. V závislosti od počtu účastníkov kurzu bude kurz vedený ako prednáška alebo ako interaktívny workshop. V každej forme bude mať vzdelávací kurz interaktívne prvky, akými sú riešenie modelovej situácie, ktorú môže sestra bežne zažiť na pracovisku, následná diskusia o jej vhodnom/nevhodnom riešení.