Nemocnice

V tomto roku do projektu

Zapojené nemocnice

Do projektu „Poďakuj sestre” sa v roku 2016 zapojili nemocnice zo siete Svet zdravia a siete AGEL ako aj nemocnice v Košiciach, Levoči, v Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši. Celkovo je v projekte zapojených 26 nemocníc. Nemocnice vytvárajú v rámci svojich zariadení priestor pre poďakovania zo strany pacientov svojím sestrám a pôrodným asistentkám a tým akcentujú dôležitosť povolania sestry.

Zapojené nemocnice taktiež umožňujú svojím sestrám a pôrodným asistentkám zúčastniť sa špecializovaného právneho vzdelávania (www.pravnaakademia.sk), ktoré buduje ich kompetenciu v oblasti dodržiavania práv pacientov a v poznaní právnych aspektov ich povolania. Takto prispievajú k tomu aby sa sestra nemusela obávať vykonávať svoje povolanie.

Detská fakultná nemocnica Košice

DFN je špecializovanou koncovou nemocnicou, ktorá slúži deťom z Košického aj Prešovského kraja. Snahou nás všetkých - lekárov, sestier, všetkých zdravotníckych i nezdravotníckych pracovníkov je čo najlepšie využiť svoje vedomosti a schopnosti pre zachovanie zdravia a zlepšenie kvality života budúcej generácie - našich detí. My ako zamestnanci a Vy ako naši pacienti a ich rodičia máme spoločné ciele. Ním sú zdravé šťastné deti, spokojní rodičia a vzdelaní, ústretoví zamestnanci. Takýto stav sa dá dosiahnuť len vzájomnou spoluprácou a porozumením, že každý urobí pre tento cieľ maximum. Máme veľa priateľov, ktorí na nás myslia aj vtedy, keď nás práve nepotrebujú a touto cestou im chceme vyjadriť svoju vďaku.

„Vzdelávací projekt “Poďakuj sestre” nás zaujal svojim novým prístupom k vzdelávaniu, obsahom a rozsahom odborných tém v oblasti zdravotníckeho práva. Detská Fakultná nemocnica Košice sa preto rozhodla zapojiť sa do tohto vzdelávacieho projektu. Očakávame, že skvalitnenie právneho povedomia sestier zvýši ich istotu v práci , pomôže im ľahšie zvládať záťažové situácie pri riešení aj právnych aspektov pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a v konečnom dôsledku zvýši kvalitu komunikácie s pacientom.”

 -  PhDr. Jana Tuchyňová, námestníčka pre ošetrovateľstvo

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN

Od svojho vzniku nemocnica nepretržite pôsobila ako vojenská nemocnica. V priebehu rokov bola veľkoryso budovaná. Po všetkých stránkach prešla zásadnými zmenami a neustále sa usilovala držať krok s rozvojom lekárskej vedy. I dnes sa podieľa na školení lekárov spádu, na výučbe lekárov na postgraduálnom školení i študentov medicíny a praktickej príprave žiačok zdravotnej školy. Rozvíja operatívnu liečbu pomocou nových moderných metodík a cieľavedome zvyšuje odbornú spôsobilosť lekárov i ostatných zdravotníckych pracovníkov. Cieľom týchto opatrení je neustále udržiavať krok so súčasným rýchlym rozvojom medicíny, a tak slúžiť čo najlepšie potrebám vojenských i civilných pacientov.

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

„Každý projekt je pre nás výzva, prináša pre nás nové vedomosti, nové skúsenosti. Zapojili sme sa už do prvého projektu - Poďakuj sestre a dostali sme pozitívnu spätnú väzbu od pacientov a aj od sestier, PA, ktoré poďakovanie dostali. Súčasťou projektu bolo aj prezenčné a e- learningové vzdelávanie, ktoré sestrám prinieslo najmä rozšírenie vedomostí a aj získanie požadovaných kreditov.

Naše zdravotnícke zariadenie bolo rozhodnuté, že formou poďakovaní bude pokračovať naďalej, bez ohľadu nám ponúknutého ďalšieho projektu. Keď prišla ponuka nového projektu, neváhali sme a ponúkanú príležitosť sme radi prijali.

Význam vzdelávania sa veľmi zvyšuje, najmä v súvislosti so zmenami, ktoré nastávajú, bez ohľadu nato, či to chceme, alebo nie. Každé vzdelávanie rozširuje obzor, prináša nový pohľad na mnohé problémy a veľakrát uľahčuje rozhodovanie.

V ošetrovateľskej praxi má vzdelávanie rozhodujúcu úlohu. V súčasnosti očakávania, požiadavky pacientov/klientov, a aj nároky ošetrovateľskej praxe rýchlym tempom rastú a len vzdelaná sestra dokáže správnym spôsobom na ne reagovať a ich plniť. Prínosom ďalšieho vzdelávania sestier popri rozvoji zručností a schopností je aj zmena správania, myslenia a aj zmena postojov, ktoré budú v súlade s požiadavkami ošetrovateľskej praxe a ktoré sú v súčasnosti nevyhnutné”.

 -  Ing. PhDr. Jana Cvengrošová Koleňová, námestníčka pre ošetrovateľstvo

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. - AGEL SK

Levočská nemocnica bola slávnostne otvorená 14. októbra 1900.Nemocnica si hneď získala vynikajúcu povesť a už v roku 1902 sa v nej liečili pacienti z celého Spiša, ale aj zo zahraničia, dokonca z USA.

Poslaním súčasnej nemocnice je poskytovať zdravotnú starostlivosť obyvateľom regiónu Spiš i širšieho okolia na úrovni súčasných poznatkov vedy a medicíny. Sú aktívni v rámci prevencie, diagnostiky ako i rehabilitácie, čo prispieva ku kvalite života obyvateľov.

Toto poslanie VNsP Levoča, a.s. zabezpečuje poskytovaním širokej škály služieb v medicínskej a ošetrovateľskej oblasti. Dôsledne využíva ľudský potenciál, ako i moderné prístrojové vybavenie dostupného na trhu.

Cieľom je také poskytovanie služieb, aby klient po ukončení hospitalizácie, resp. ambulantnej liečby, zachoval svoju priazeň nemocnici.

„Práca sestier je mimoriadne náročná vo všetkých smeroch, a preto je veľmi dôležité rozširovať právne vzdelanie sestier v ponúkaných témach súvisiacich s profesiou (informovaný pacient, zodpovednosť sestry pri výkone povolania, zdravotná dokumentácia a mlčanlivosť) a tak predchádzať možnosti pochybenia.
Ďalšie vzdelávanie sestier znamená získavanie nových informácii, poznatkov a ich implementáciu v praxi, čo výrazne vplýva na skvalitňovanie poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti.

 -  PhDr. Beáta Ružbacká, MPH, námestníčka pre ošetrovateľstvo

Nemocnica Krompachy, a.s. - AGEL SK

Všeobecná nemocnica zabezpečuje základnú zdravotnú starostlivosť pre spádovú oblasť 50 000 obyvateľov. Nemocnica má 6 základných oddelení a 10 odborných ambulancií, oddelenia SVaLZ, je prevádzkovateľom LSPP pre deti a dorast a LSPP pre dospelých. Od 1.7.2008 sa 100%-ným vlastníkom Nemocnice Krompachy spol. s r.o. stala spoločnosť AGEL SK a.s.

Svet zdravia, a.s.

Vranovská nemocnica, a.s.
Nemocnica arm.generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Je prevádzkovateľom štrnástich nemocníc v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom, Trnavskom a v Trenčianskom samosprávnom kraji, ktorých spádová oblasť predstavuje 1 milión obyvateľov a pracuje v nich 5932 zamestnancov. Ide o nemocnice v mestách Humenné, Svidník, Spišská Nová Ves, Rožňava, Trebišov, Michalovce, Vranov nad Topľou, Stropkov, Rimavská Sobota, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Galanta, Dunajská Streda a Partizánske. Na Slovensku pôsobí od roku 2006.

Hlavným poslaním je zefektívňovanie činností v nemocniciach tak, aby boli ekonomicky životaschopné, mali podmienky pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti a zároveň sa stali stabilnými zamestnávateľmi v regiónoch.

Nemocnica Poprad, a.s.

Prvé údaje o organizovanej zdravotnej starostlivosti v Poprade siahajú na začiatok 20. storočia. Nemocnica Tatra v Poprade - Spišskej Sobote bola otvorená 10. decembra 1911.