Nemocnice

V tomto roku do projektu

Zapojené nemocnice

Celý rad nemocníc participuje na štvrtom ročníku projektu Poďakuj sestre. Partnerské nemocnice motivujú sestry, aby sa vzdelávali o pacientskych a sesterských právach a tak vytvárajú živnú pôdu pre spokojných pacientov. Sestra, ktorá má pozitívnu spätnú väzbu od pacienta sa viac identifikuje so svojím povolaním a je ochotná v ňom ďalej rásť. Vďačnosť pacienta za ľudský prístup a poskytnutú starostlivosť prejavená na webe podakujsestre.sk a v partnerských nemocniciach.

Skupina AGEL

Spoločnosť AGEL je najúspešnejším súkromným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK a prevádzkuje jedenásť nemocníc, špecializovanú nemocnicu v Bratislave, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

AGEL SK pokračuje na Slovensku vo svojom dlhodobom zámere, v poskytovaní efektívnej zdravotnej starostlivosti v ekonomicky stabilných zdravotníckych zariadeniach, ktoré prevádzkuje. Snahou je zaistenie ich ďalšieho rozvoja, ktorý sa prejaví rastom kvality zdravotníckych služieb pre obyvateľov príslušného regiónu. AGEL SK a.s. sa zameriava na rozvoj nemocníc nielen ako celku, ale tiež rozširovanie starostlivosti v jednotlivých odboroch medicíny. Hlavným cieľom je kvalitne ošetrený a spokojný pacient. Záujmom je aj vytvorenie príjemného pracovného prostredia pre zamestnancov, lebo ľudia sú jedným z najdôležitejších prvkov, bez ktorých by nebolo možné zdravotnú starostlivosť poskytovať.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Banská Bystrica je špecializované zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje ambulantnú a ústavnú starostlivosť pacientom s chorobami srdca a veľkých ciev.

Projekt „Poďakuj sestre“ je pre naše zdravotnícke zariadenie výzva, ktorá prináša nielen pre sestry ale aj lekárov nové vedomosti, nové skúsenosti a predovšetkým, od pacienta dostaneme spätnú väzbu, že prácu, ktorú vykonávame robíme kvalitne, zodpovedne, spoľahlivo a má význam. Hlavný zmysel pre sestru je starostlivosť zameraná na pacienta, na spoluprácu s ostatnými spolupracovníkmi a členmi zdravotníckeho tímu. Spokojnosť pacienta je jedným z najdôležitejších prvkov, ktoré ovplyvňujú prognózu zdravotného stavu. Sestra je symbolom pomoci a nádeje, a vidieť šťastného, spokojného a vyliečeného pacienta, a navyše ak vám za poskytnutú ošetrovateľskú starostlivosť vysloví poďakovanie – je to najvyšším ocenením a sestru motivuje stať sa ešte lepšou. Je to morálne ocenenie jej práce, sestre vyslovené poďakovanie vyčarí úsmev na tvári, zvyšuje empatiu, taktiež možnosť profesionálneho rastu, kontrola zodpovednosti a v neposlednom rade uznanie statusu povolania „SESTRA“.

Spoločne teda podporme dobrú vec a oceňme tých, ktorí si zaslúžia našu úctu a rešpekt.

ĎAKUJEME!

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej len ŠNOP) je jediné špecializované zdravotnícke zariadenie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa budovala dlhodobo a systematicky, s hlavným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy. Pacientovi sa na jednom mieste poskytuje komplexná ambulantná a hospitalizačná ortopedicko-protetická starostlivosť a doplnkové činnosti súvisiace s liečbou. ŠNOP je vo všetkých svojich častiach budovaná plne bezbariérovo, takže je prispôsobená pre pohyb pacientov s problémami pohybového aparátu.

V súčasnosti ŠNOP poskytuje svoje služby v moderne zrekonštruovaných priestoroch ambulantného, lôžkového, fyziatricko-rehabilitačného, operačného oddelenia a RTG pracoviska s nepriamou digitalizáciou. Celý tím zdravotníckych pracovníkov (lekári, sestry, fyzioterapeuti, iní zdravotnícki pracovníci) sa neustále vzdelávajú, aby zdravotná starostlivosť v našej nemocnici bola poskytovaná v súlade s najnovšími trendami a požiadavkami legislatívy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Preto vítame projekt vzdelávania v právnej oblasti, pretože len ten, kto rozumie svojim právam a povinnostiam a pozná práva pacienta môže vykonávať svoju prácu v sektore zdravotníctva na profesionálnej úrovni. Za toto každodenné úsilie patrí veľké poďakovanie celému tímu našich zdravotníckych pracovníkov.

Taktiež sa chceme poďakovať nielen občianskemu združeniu Komora pre medicínske právo – MEDIUS, ktoré pripravilo projekt PRÁVNA AKADÉMIA, ale aj všetkým pacientom, ktorí nešetria slovami chvály pre zdravotníckych pracovníkov. Dobre mienená a včas vyslovená pochvala je pre zdravotníckych pracovníkov v každodenných vypätých situáciách veľmi motivujúca.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. je všeobecnou nemocnicou, ktorá poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom v okrese Brezno a čiastočne aj pacientom severných častí okresov Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Je teda nemocnicou so spádovou oblasťou s cca 100 000 obyvateľmi. Okres Brezno s umiestnením v srdci Slovenska s rozlohou 1 265,21 km2 patrí medzi najväčšie a turisticky najatraktívnejšie slovenské okresy. S rýchlym rozvojom turizmu v Nízkych Tatrách a Slovenskom rudohorí význam nemocnice, ktorá je uprostred týchto pohorí, z roka na rok rastie. Vzhľadom na uvedené nemocnica prijala víziu poskytovať pacientom zdravotnú starostlivosť európskeho štandardu kvalifikovaným personálom, ktorého práca je na vysokej odbornej úrovni a prístup k pacientom empatický, aby sa postupne stávala „Nemocnicou, ktorá má srdce.“

Aby nemocnica túto víziu aj dosiahla, postupnými systematickými krokmi z personálneho hľadiska vyhľadáva a zamestnáva vysokokvalifikovaný zdravotnícky personál, z pohľadu liečebno-preventívnej starostlivosti pravidelne optimalizuje fungovanie svojich ambulancií, oddelení a ďalších pracovísk, z materiálno-technického hľadiska postupne rekonštruuje svoje interné priestory a revitalizuje prístrojovú techniku, ďalej hľadá nové spôsoby financovania (účasť na čerpaní eurofondov a rôznych dotácií, získavanie sponzorských darov, vlastné podnikateľské aktivity, organizovanie verejných zbierok a pod.), a taktiež začala do niektorých svojich činností zapájať aj širokú verejnosť (otvorenie nemocničnej kaplnky, dobrovoľnícka činnosť, prezentácia zdravotníckych povolaní a práce na školách a pod.).

Nemocnica s Poliklinikou Brezno, n.o. sa taktiež snaží, aby ruka v ruke s kvalitnou a empatickou zdravotnou starostlivosťou sa zvyšovala aj miera vďačnosti zo strany pacientov, keďže je to práve vďačnosť, ktorá neraz dodáva zdravotníckym pracovníkom silu pri ich náročnom povolaní, pri ktorom sú oveľa častejšie vystavení pohľadu na smrť a iné ľudské tragédie.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín

Detská fakultná nemocnica Košice

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Oravská poliklinika Námestovo

Nemocnica Poprad, a.s.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.

Poslaním Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. je poskytovanie kvalitnej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti s cieľom vytvoriť nemocnicu podľa predstáv našich klientov.

Jedným z hlavných pilierov takto poskytovanej zdravotnej starostlivosti sú ľudia - kvalifikovaní, odborne spôsobilí ako aj právne sebaistí. Sestry sú srdcom a dušou zdravotníckeho zariadenia a svojím ľudským prístupom a pozitívnou energiu môžu zmeniť vnímanie nemocničného prostredia. Vyjadrenie úcty, rešpektu no najmä vďaky sestrám je hnacím motorom v ich každodennej činnosti a pomáha im uvedomiť si, že ich povolanie má zmysel. Účasť v projekte „Poďakuj sestre“ je pre nemocnicu prísľubom vytvorenia prostredia, v ktorom pacient naplní svoje očakávania pri zlepšovaní zdravia, na pôde nemocnice sa bude cítiť vítaný a s dôverou a istou sa na nás obráti pri každej ďalšej návšteve.

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina