Poďakuj sestre

Aj vy môžete vytvoriť

Poďakovanie sestre

Tento portál slúži na pozitívne zviditeľnenie povolania sestier, preto vás prosíme o príspevky v tomto duchu.

Ďakujeme za odoslanie poďakovania.

Vaše poďakovanie bude zobrazené na stránke Poďakuj sestre okamžite po jeho schválení administrátorom.

 

Počet zostávajúcich znakov:  1000

Potvrdzujem, že udeľujem súhlas na spracovanie mojich osobných údajov v rozsahu meno / priezvisko / e-mailová adresa, ako aj ďalších údajov, ktoré v poďakovaní uvádzam. Potvrdzujem, že som mal možnosť oboznámiť sa, že prevádzkovateľom je Komora pre medicínske právo - MEDIUS, o.z., Mäsiarska 6, Košice, IČO: 42097321, office(zav.)medius.sk. Bol som informovaný o nasledovných skutočnostiach: 1/ Právny základ spracovania: súhlas. 2/ Účel spracovania: vedenie databáy osôb, ktoré udelili poďakovanie v rámci projektu Poďakuj sestre a na účely vylosovania výhercov spomedzi ďakovaní. 3/ Doba spracovania: po dobu fungovania portálu www.podakujsestre.sk, maximálne 15 rokov. 4/ Rozsah operácií: všetky operácie potrebné na vedenie databázy vrátane zverejnenia mojich údajov na portáli www.podakujsestre.sk. 5/ Poučenie o právach: bol som poučený o svojich právach: a) vyžiadať si informácie o stave spracovania osobných údajov, b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné, c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov, d) požadovať vymazanie, byť oboznámený s opravou alebo vymazaní, f) právo na prenos osobných údajov, g) právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov, h) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu, i) právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov. Môj súhlas nebol nijako vynucovaný a je udelený slobodne a vážne.

Komora pre medicínske právo – MEDIUS si ako prevádzkovateľ portálu vyhradzuje právo na moderovanie zaslaných poďakovaní.

Prosím, zaškrtnite "Nie som robot" v antispamovej ochrane.