Súťaž pre pacientov

Štatút súťaže pre pacientov v rámci projektu POĎAKUJ SESTRE na Facebook stránke Komory pre medicínske právo – MEDIUS a fanúšikovskej stránke Poďakuj sestre

Účelom tohto štatútu je upraviť pravidlá súťaže pre pacientov na internetovom portáli http://www.podakujsestre.sk,  Facebook stránke Komory pre medicínske právo – MEDIUS, a fanúšikovskej FB stránke Poďakuj sestre (ďalej len „FB stránky organizátora“). Tento štatút je jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podrobne pravidlá uvedenej súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže (ďalej len „súťaž“).

I. Vyhlasovateľ a organizátor súťaže 

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je občianske združenie Komora pre medicínske právo – MEDIUS, so sídlom Mäsiarska 6, 040 01  Košice, IČO: 42 097 321, zapísané v registri občianskych združení vedený Ministerstvom vnútra SR, č.: VVS/1-900/90-306 63 (ďalej len „organizátor súťaže“). Organizátor je realizátorom projektu POĎAKUJ SESTRE / PRÁVNA AKADÉMIA (ďalej len „projekt“).

II. Účel súťaže

 1. Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia projektu organizátora súťaže.

III. Trvanie súťaže 

 1. Termín konania súťaže je stanovený na obdobie od 01.07.2018 do 31.12.2018.
 2. Vyhlásenie výhercu súťaže sa uskutoční raz za kalendárny mesiac, spravidla 10-teho dňa v mesiaci (ďalej ako „hodnotiace obdobie“) v sídle organizátora na Mäsiarskej 6, Košice. Počet výhercov v príslušnom kalendárnom mesiaci je 3.

IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže 

 1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby uvedené v článku VII. bod 1 tohto štatútu. 

V. Pravidlá súťaže 

 1. Do súťaže sa účastník súťaže môže zapojiť nasledovnými spôsobmi (alternatívne):
  a) pridaním elektronického poďakovania na portáli http://www.podakujsestre.sk
  b) vyplnením papierového poďakovania, ktoré je k dispozícii u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zapojených do projektu Poďakuj sestre. 
 2. Do žrebovania bude zaradený každý účastník súťaže, ktorý v dobe trvania súťaže zároveň uvedie pri poďakovaní svoje kontaktné údaje – meno, priezvisko, kontaktnú e-mailovú adresu.
 3. Účasťou v súťaži súťažiaci súhlasí so spracovaním jeho údajov podľa tohto štatútu.
 4. Účastník súťaže má nárok iba na jednu výhru v rámci jedného hodnotiaceho obdobia.  
 5. Celkový počet výhercov súťaže, ktorí budú vyžrebovaní organizátorom súťaže, je určený násobkom 3 a počtom kalendárnych mesiacov v období trvania súťaže.
 6. Do súťaže bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky účasti v súťaži.
 7. Určenie výhercu súťaže bude prebiehať pod dohľadom dvoch zamestnancov organizátora súťaže v jeho sídle, pričom výherca bude určený spravidla najneskôr do 10-teho pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení hodnotiaceho obdobia.

VI. Výhra a jej odovzdanie 

 1. Predmetom výhry mesačnej súťaže je nepeňažná výhra, ktorú do súťaže venoval partner projektu Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.: Balíček vitamínových doplnkov.
 2. Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, resp. určenia výhercu, a to prostredníctvom ním zadanej kontaktnej e-mailovej adresy.
 3. O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný organizátorom súťaže prostredníctvom e-mailovej adresy.
 4. Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 10 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje. Výhra môže byť odovzdaná osobne v sídle organizátora súťaže.
 5. Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 6. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v príslušnom súťažnom príspevku.

VII. Osobitné ustanovenia 

 1. Zamestnanci organizátora súťaže, ako aj osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka, sú z účasti na súťaži vylúčení.
 2. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom vyhlasovateľa súťaže alebo zamestnancom organizátora súťaže, alebo osobou im blízkou, tak nárok tejto osoby na výhru nevzniká, výhra sa neodovzdá a prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže.
 3. V prípade dôvodného podozrenia z podvodu, zneužitia alebo chyby týkajúcej sa riadneho usporiadania súťaže si organizátor súťaže vyhradzuje právo súťaž ukončiť alebo pozastaviť, zmeniť podmienky súťaže, vyhlásiť oznámenie o výhre zverejnené na Facebook stránke alebo zaslané výhercom za neplatné alebo bez oznámenia a akejkoľvek náhrady zablokovať účasť na súťaži tým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastňujú súťaže v rozpore s dobrými mravmi.
 4. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedajú ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže alebo organizátora súťaže.
 5. Výhry presahujúce sumu stanovenú príslušným zákonom sú predmetom dane z príjmu v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v aktuálnom znení a predmetom odvodu na verejné zdravotné poistenie v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v aktuálnom znení, pričom vyhlasovateľ súťaže ani organizátor súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej, resp. odvodovej povinnosti výhercu súťaže.
 6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
 7. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch, ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely vyhlasovateľa súťaže, a to bez nároku účastníka súťaže na akúkoľvek odmenu.
 8. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá tejto súťaže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pričom uvedenú zmenu podmienok, resp. pravidiel je povinný zverejniť na Facebook stránke organizátora.

VIII. Ochrana osobných údajov 

 1. Účasťou v súťaži účastník súťaže dáva  súhlas, aby vyhlasovateľ súťaže ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, za účelom vylosovania výhercov v hodnotiacom období. Účastník dáva súhlas aj na to, aby organizátor súťaže na  Facebook stránke organizátora a na webe podakujsestre.sk v rámci vyhodnotenia súťaže anonymizoval jeho údaje a v rozsahu meno a iniciálka jeho priezviska zverejnil ich ako údaje výhercu súťaže v hodnotiacom období.
 2. Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov účastníka súťaže:
  a) Právny základ spracovania: súhlas
  b) Účel spracovania: vedenie databázy osôb, ktoré udelili poďakovanie v rámci projektu a na účely vylosovania výhercov spomedzi ďakovaní
  c) Doba spracovania: po dobu fungovania portálu http://www.podakujsestre.sk, maximálne 15 rokov
  d) Rozsah operácií: všetky operácie potrebné na vedenie databázy vrátane zverejnenia mena a iniciálky priezviska na portáli http://www.podakujsestre.sk a na FB stránke projektu,
  e) Sprostredkovateľ: Sprostredkovateľ je zdravotnícke zariadenie / poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, v ktorom odovzdáva účastník papierové poďakovanie.

 3. Účastník súťaže má právo:
  a) vyžiadať si informácie o stave spracovania osobných údajov;
  b) požadovať opravu osobných údajov, ak sú́ nesprávne alebo neúplné́; 
  c) požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
  d) požadovať vymazanie;
  e) byť oboznámený́ s opravou alebo vymazaním;
  f)  právo na prenos osobných údajov;
  g) právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov;
  h) kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred odvolaním súhlasu;
  i) právo namietať spracúvanie mojich osobných údajov.

 4. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že vyhlasovateľ súťaže alebo organizátor súťaže v rozsahu podmienok dohodnutých s vyhlasovateľom súťaže je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať a používať osobné údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

IX. Záverečné ustanovenia 

 1. Tento štatút je zverejnený na Facebook stránke organizátora a je uložený u organizátora súťaže.
 2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u organizátora súťaže.

  

V Košiciach dňa 30.06.2018